Skip to main content

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług lub współpracując z nami, możesz przekazywać nam swoje dane.

Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych.

1. Administrator / kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Mashav Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37, Bud.C, XII piętro, 00-108 Warszawa („Administrator”).

Może się zdarzyć, że administratorem Twoich danych osobowych będzie inna spółki z grupy Mashav. Każdorazowo o tym kto jest administratorem danych osobowych w konkretnej sytuacji informujemy w ramach obowiązku informacyjnego przy pobieraniu danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

2. Cel / podstawa przetwarzania / okres przechowywania danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Jeżeli kontaktujesz się z nami – obsługa zapytań:
– za pośrednictwem formularza kontaktowego
– za pośrednictwem poczty elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub przygotowujesz się do jej zawarcia – zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem naszego kontrahenta lub dostawcy i Twoje dane zostały nam udostępnione w związku z wykonywaniem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze umowy.

Źródłem pozyskania danych jest wówczas Twój pracodawca.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli jesteś kandydatką / kandydatem do pracy i odpowiadasz na nasze ogłoszenie rekrutacyjne.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będziemy przechowywać do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

Więcej na ten temat znajdziesz każdorazowo w treści ogłoszenia o pracę.

Jeżeli prowadzimy spór albo egzekwujemy należności.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Jeżeli wchodzisz na nasz teren tj. kontrola dostępu, w tym monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok czasu.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych, a więc podmiotom, którym Administrator może przekazywać dane osobowe, mogą być:

 • organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,
 • Poczta Polska oraz firmy kurierskie,
 • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 • podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Mashav.
4. Twoje prawa

Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

5. Transfer danych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest generalnie dobrowolne jednak niezbędne do m.in.: uzyskania odpowiedzi na przesłane do Administratora pytanie, zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Obowiązek przetwarzania danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym w przypadku procesów rekrutacyjnych.

Polityka cookies

Nasza strona www.mashavenergia.com wykorzystuje też pliki cookies.

Czym są pliki cookies?
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia użytkownika, nie służą zainstalowaniu bądź odinstalowaniu jakiegokolwiek programu komputerowego. Drogą tą niemożliwe jest przedostanie się do urządzenia użytkownika niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
Cel gromadzenia plików cookies

Strona www.mashavenergia.com stosuje wyłącznie podstawowe, niezbędne pliki cookies potrzebne do jej prawidłowego działania (np. zapamiętanie wybranego języka).

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach strony wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
Zarządzanie plikami cookies

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika serwisu. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Ale dotyczy to wyłącznie plików innych aniżeli te niezbędne.

Konfiguracja ustawień w przeglądarkach internetowych

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Brak zmiany ustawień cookies w przeglądarce użytkownika oznacza akceptację dla ich stosowania.